Kvalitet, Säkerhet & Miljö

Indicator Abrasion DIN ISO 4649

 

Kvalitet

Inom PUR-gruppen genomförs ett kontinuerligt arbete att förbättra såväl polyuretanens egenskaper som effektiviteten i produktionsprocesserna.

Genom utbildning och gemensamma branschseminarier förmedlas senaste teknik. Vi hjälper också medlemsföretagen att anpassa sig till nya standarder.

Säkerhet

Det är säkert att arbeta med polyuretan. Med rätt skyddsutrustning och god hygien är riskerna vid framställningsprocesserna minimala.

PUR-gruppen deltar aktivt i de organ som tar fram och övervakar regelverket kring arbetsmiljön. Vi är också ett stabilt och kompetent bollplank i våra medlemmars löpande arbetsmiljöarbete.
ECHA (The European Chemicals Agency) i Helsingfors har arbetat fram ett restriktionsförslag för diisocyanatinnehållande ämnen som är ute på remiss. Förslaget går i korta drag ut på att införa en obligatorisk utbildning för samtliga personer som arbetar med dessa ämnen. Det fullständiga förslaget finns på deras hemsida, vilken kan nås med följande länk:
https://echa.europa.eu/registry-of-submitted-restriction-proposal-intentions/-/substance-rev/15016/term

Det slutgiltiga förslaget kommer att publiceras i slutet av 2018 eller i början av 2019. I korthet går förslaget ut på att personalen som hanterar diisocyanater skall utbildas i en till tre fyratimmarsmoduler, beroende på vilken typ av arbetsuppgift man utför. Till exempel, ett lossa eller lasta en transport med diisocyanat, eller att applicera ett lim kräver en fyratimmars utbildning, medan den som öppet hanterar diisocyanater, t ex vid sprayning eller i formverktyg vid höga temperaturer (>45°C) skall genomgå 3 x 4 timmar = 12 timmars utbildning.

Utbildningen skall repeteras vart fjärde år och ledas av konsulter, myndigheter men även onlineträning kan bli möjlig.

Miljö

Polyuretaner bidrar på flera sätt till en hållbar miljö. Goda isolationsegenskaper i t.ex byggmaterial förbättrar energieffektiviteten vilket minskar behovet av energi för uppvärmning och kylning. Polyuretanens låga vikt bidrar även till förbättrad bränsleeffektivitet i fordon. Vi medverkar på så vis till reducerad spridning av skadliga växthusgaser.

I ett kretsloppsperspektiv går polyuretanen även att återvinna. Vissa varianter kan smältas, andra malas och sedan återanvändas. Polyuretan är dessutom en god värmekälla vid förbränning.