Integritetspolicy

Så hanterar Purgruppen personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Purgruppendelar inte dina personuppgifter med någon.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, strukturering, lagring, överföring och radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

När du anmäler dig till t ex en aktivitet som vi anordnar måste vi kunna hantera din bokning. Vi behöver din e-postadress och telefonnummer för att du ska kunna få information kring aktiviteten.

De personuppgifter vi lagrar är:

• Namn

• Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer)

• Fakturerings- och betalningsinformation för t ex medlemsavgift

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida:

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, organisation eller ett företag.

Purgruppen ansvarar för de personuppgifter som lagras. Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta: info@purgruppen.se